Právne služby

Občianske právo:

 • príprava, posudzovanie zmlúv, dodatkov, žalôb, závetov a iných právnych podaní,
 • sporové konania: zastupovanie v občianskoprávnom spore, mimosúdne riešenia sporov,
 • vlastnícke právo:
 • a) podielové spoluvlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ( zrušenie, vyporiadanie), prevod vlastníckeho práva,
 • b) vecné bremeno ( zriadenie),
 • c) vydržanie,
 • d) odporovacie právne úkony,
 • e) susedské spory,
 • ochrana osobnosti,
 • dedičské konanie ( závet, listina o vydedení, ochrana oprávneného dediča),
 • náhrada škody
 • bezdôvodné obohatenie,
 • záväzkové právo,
 • právne poradenstvo,

Obchodné právo:

 • zakladanie obchodných spoločností,
 • právo obchodných spoločností: vznik, zmena, zánik ( premena, splynutie, zrušenie),
 • vypracovanie obchodnoprávnych zmlúv, žalôb, pripomienkovanie zmlúv,
 • sporové konania,
 • zabezpečenie pohľadávok,
 • ochrana obchodného mena,
 • náhrada škody
 • bezdôvodné obohatenie,
 • zastupovanie v konaní o nekalej súťaži,
 • právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže,
 • právne poradenstvo,

Správne právo:

 • správne konanie,
 • priestupkové konanie,
 • kataster nehnuteľností,
 • finančné právo,
 • právo životného prostredia,
 • právne poradenstvo,

Trestné právo:

 • vypracovanie trestného oznámenia, žiadostí, sťažností, riadnych opravných a mimoriadnych opravných prostriedkov,
 • zastupovanie v prípravnom konaní,
 • zastupovanie na hlavnom pojednávaní,
 • zastupovanie poškodeného, obvineného,
 • náhrada škody,
 • právne poradenstvo,

Pracovné právo:

 • vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd, výpovedí,
 • skončenie pracovného pomeru,
 • náhrada škody,
 • právne poradenstvo,

Konkurzné právo:

 • prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania, reštrukturalizačného konania,
 • vypracovanie návrhu úpadcu na konkurzné konanie,
 • zastupovanie veriteľa v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní,
 • oddlženie,
 • právne poradenstvo,

Exekučné právo:

 • výkon rozhodnutia,
 • zastupovanie oprávneného, povinného v exekučnom konaní,
 • právne poradenstvo,

Rodinné právo:

 • príprava návrhu na zrušenie manželstva,
 • úprava výživného,
 • úprava styku s maloletým dieťaťom,
 • právne poradenstvo,

Právo duševného vlastníctva:

 • ochrana, registrácia, sporové konania: ochranné známky, patenty, autorské právo,

Zmenkové právo:

 • vypracovanie a posudzovanie zmeniek,
 • vymáhanie zmenkovej sumy – zastupovanie pred súdom,

Ústavná sťažnosť:

 • vypracovanie sťažnosti,
 • zastupovanie pred Ústavným súdom,

Právo cenných papierov:

 • akcie, dlhopisy, zmenky

Medzinárodné právo súkromné:

 • príprava, rozbor medzinárodných obchodných zmlúv